Het adres van onze website is: http://localhost/devalkaart.

Algemeen

BC DE VALKAART hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. BC DE VALKAART houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU
2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 verwerking van je persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop
willen attent maken en deze willen respecteren.
Als BC DE VALKAART zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
BC DE VALKAART
Zetel: Waterstraat 15
Emailadres: Denis.Ryheul@telenet.be
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten,
personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en
prospecten, leveranciers.
BC De Valkaart
Waterstraat 15
8020 Oostkamp

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door BC DE VALKAART verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
 Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
o Clubadministratie
o Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,…
 Het deelnemen aan competities en tornooien
o Sportieve administratie
o Organisatie van een recreatief sportevenement
 Organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen
 Promotie, PR en communicatie waaronder
o Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
o Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s
o Het beheren van de clubwebsite
o Publicitaire berichten van onze sponsor

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen:
 Identificatiegegevens: naam, voornaam
 Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres
 Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
 Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,
…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde
besluitvorming of profilering.

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 het verzorgen van de (financiële) administratie
 het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene
waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).
We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te
waarborgen.
BC De Valkaart
Waterstraat 15
8020 Oostkamp

Verstrekken van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
 Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de
federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)
 Subsidiërende overheden
 Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of
meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 De sportfederatie, zijnde Badminton Vlaanderen en de WVBF…
Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je
contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze
toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking daarvan.
Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat
geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de
verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privécontactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

Bewaartermijn

BC DE VALKAART bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke
vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). BC DE VALKAART verbindt zich ertoe de gegevens niet
langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 Alle personen die namens BC DE VALKAART van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie
nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
BC De Valkaart
Waterstraat 15
8020 Oostkamp

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen
hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij
behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van
bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt
worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht
van jou direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld
van een motivatie voor je vraag.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om
misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en naburige rechten

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten
dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

BC DE VALKAART kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op
25/07/2018